MBS Smart Exam
หรือ

ดูวิธีการใช้งาน
กรณีที่ไม่มี Account Facebook สามารถสมัครใช้ระบบ MBS Smart Exam ได้ที่นี่
พัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม