Index Analysis Examination (ระบบวัดระดับความยากของข้อสอบผ่านระบบออนไลน์)

ดูวิธีการใช้งาน
อาจารย์ผู้สอนสมัครใช้ระบบ Index Analysis Examination ได้ที่นี่

(ส่วนผู้เรียนให้ใช้ Username/password ตามที่ได้รับจากอ.ผู้สอน โดยไม่ต้องสมัครใดๆ)

ทำแบบประเมินการใช้งาน
พัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม